Crossfit Noord

Artikel 1 -Algemeen
1. Na inschrijving word je lid van CrossFit Noord (CFN). De ingeschrevene hierna te noemen: De Sporter verklaart zich akkoord met de inschrijving, gedragsregels en algemene voorwaarden.
2. Minderjarigen (onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren. In dit geval, is een handtekening van een ouder of andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid
1. De Sporter is zich ervan bewust, dat het beoefenen van deze sport risicos met zich brengen en dat alle  kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
2. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij/zij door schuld (of nalatigheid) toebrengt aan apparatuur, eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CFN of van derden.
3. CFN en/of haar instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CFN en/of haar instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken in de ruimste zin des woords.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht
1. De Sporter ontvangt de gedragsregels bij inschrijving en is verplicht om zich op het terrein van CFN overeenkomstig deze regels te gedragen.
2. Bij misdraging is de leiding bevoegd De Sporter te verwijderen en diens verbintenis met CFN eenzijdig op te zeggen. In dit geval is er geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Abonnement
1. De abonnementsvormen van CFN zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus tenzij anders aangegeven. Indien er afwezigheid is, door welke omstandigheid dan ook, bestaat geen recht op restitutie.
2. CFN behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
3. De lessen kunnen tijdens vakantieperiodes en op officiële erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster verlopen. Het aangepaste (vakantie)rooster zal bekend worden gemaakt via SportBit.
4. CFN behoudt zich het recht voor, om geplande lessen uit te stellen of af te gelasten in geval van overmacht of andere door CFN te bepalen omstandigheid. Er is in dergelijke situatie geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 5 – Ontbinding en wijziging overeenkomst
1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
2. Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging.
3. Alle abonnementsvormen dienen voor de 1e van de maand te worden opgezegd, en lopen daarna nog een hele kalendermaand door. De totale opzegtermijn kan hierdoor oplopen tot 2 maanden.
4. CFN neemt hierbij de regels van Sportbit in acht. Twee weken voor de reguliere incasso-opdracht is de vervolgtermijn niet meer te stoppen.
4. Opzegging dient per email of in Sportbit te geschieden. CFN is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

Artikel 6 – Betalingstermijn/Incasso
1. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap.
2. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CFN eenmaal per jaar worden verhoogd.
3. In geval van contante betaling dient het lesgeld in de eerste twee weken van ieder nieuw kwartaal betaald te worden.
4. In geval van maandelijkse betaling, dient het lesgeld in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand te zijn overgemaakt.
5. Het innen van achterstallige lesgelden zal worden belast met  10,- administratiekosten.
6. Het lesgeld blijft verschuldigd, indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen, tenzij De Sporter hiertoe expliciet de toestemming van CFN heeft verkregen.
7. Mocht CFN de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CFN vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CFN gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald.

 ———

GEDRAGSREGELS CROSSFIT NOORD

 • Je dient je in te schrijven voor de les via ons inschrijfsysteem Sportbit.
 • Wees op tijd voor de trainingen.
 • Neem voor alle trainingen een handdoek en flesje water mee.
 • We willen onze box en omgeving netjes houden, dus laat je spullen niet overal rondslingeren.  
 • De training is pas afgelopen als iedereen klaar is. Een extra rondje om je trainingsmaatje niet alleen te laten, is the way to go!
 • Na de training ruimen we gezamenlijk de gebruikte materialen op.
 • Train om beter, fitter, gezonder en sterker te worden, maar ken je grenzen. Neem een stap terug wanneer het teveel wordt, maar geef ook aan wanneer je denkt meer te kunnen. Onze trainers zijn er niet voor niets en beschikken over een brede vakkennis. Maak daar gebruik van!
 • Behandel elkaar met respect: benijd een ander niet, maar leer van elkaar. Er is namelijk altijd iemand sterker, sneller, beter of groter. Positieve competitie wordt gestimuleerd. Elke vorm van discriminatie of geweld wordt niet getolereerd!
 • Behandel equipement met respect. Laat gebruikte materialen niet slingeren. Gebruik materialen voor de juiste doeleinden en laat ze niet uit gemak vallen. Mocht je opmerken dat materiaal kapot is, breng dit dan onder de aandacht, zodat we het kunnen repareren of vervangen.
 • Behandel de trainers met respect: CrossFit Noord werkt alleen met gecertificeerde, ervaren en gemotiveerde trainers. Ze zijn er om kennis over te brengen en jou te stimuleren het beste uit jezelf te halen.
 • Humor is een element binnen de trainingen, maar wees eerlijk naar jezelf: wanneer je kunt praten en lachen, train je niet hard genoeg!